bela

18 tekstów – auto­rem jest be­la.

często to co ro­bimy jest kry­tyko­wane... słyszy­my że nie ma­my się wychy­lać, wychy­lać po­za ba­rierę nor­my, nikt nig­dy nie po­wie­dział mi gdzie ona się znaj­du­je, i za każdym ra­zem gdy myślę że już się do niej zbliżyłam słyszę ko­lej­ne słowa krytyki 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 marca 2011, 05:43

Gdy­bym mogła te­raz zde­cydo­wać jak po­toczy się mo­je życie,
długo zas­ta­nawiałabym się czy coś zmienić by było lepiej...
Nie zmieniłabym nic, wszys­tko co przeżyłam, wszys­tko co mnie tak bo­lało, nau­czyło mnie, jak być sil­niej­szą, jak zmie­rzyć się ze wszys­tkim, co Pan da­je nam ja­ko przeszkodę 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 marca 2011, 13:07

na woj­nie i w miłości... wszys­tkie chwy­ty dozwolone...
na woj­nie i w miłości... nig­dy nie kończy się bez ofiar 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 marca 2011, 21:34

Chciałabym wie­dzieć o czym myślisz, gdy mnie mi­jasz i się uśmiechasz
Po pros­tu nie wiem, czy od­wza­jem­nić twój uśmiech, czy przejść nie zwra­cając na niego uwagi 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 marca 2011, 15:56

prze­bywając z Tobą czuję się jak­by w ciem­nym po­koju, co się sta­nie jest nie do prze­widze­nia mi­mo że znam Cię jak własną kieszeń... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lutego 2011, 13:35

miłość us­krzyd­la- uczy latać
wi­docznie mnie nie nau­czyła, naiw­na zaw­sze spadam.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 lutego 2011, 19:38

-po­pat­rz mi w oczy, widzisz to jak mi zależy?
-tak widzę
-szko­da że nie widzisz że płaczę
-dlacze­go płaczesz?
-bo jes­teś tyl­ko złudzeniem

.... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 lutego 2011, 17:11

dlacze­go ta­ki jes­teś, od­wra­casz się ciągle ode mnie...
kiedy cię wołam nie odpowiadasz,
kiedy cię szu­kam znikasz,
kiedy pot­rze­buje nig­dy cię nie ma,
kiedy płacze nie wy­cierasz łez,
tak bar­dzo tęsknie za twoją obecnością,
i tak mi przyk­ro że te­raz cię nie zobaczę
jes­teś i na zaw­sze po­zos­ta­niesz w moim sercu...

A.O 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2011, 20:54

myślałam że mnie kochasz, myślałam ze zos­ta­niemy przy­jaciółmi i będziemy mog­li zaw­sze o wszys­tkim po­gadać, myślałam o to­bie jak zadzwo­nił te­lefon i usłyszałam że się zna­lazłeś, nie wie­działam że będę mu­siała się pożeg­nać...
cza­sami proszę o ja­kiś znak,o twoją obec­ność, każdy wiatr owiewający liście na drze­wie, to dla mnie TY... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 lutego 2011, 17:34

tak bar­dzo Cię kochałam, myślałam już nad wspólnie spędzaną przyszłością, aż tu nagle...
oc­knęłam się z cu­dow­ne­go snu w którym od­gry­wałeś główną role 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 lutego 2011, 19:04
bela

Odepchnęłam Cię na odległość jednego kroku. Ty oddaliłeś się o kolejnych tysiące

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bela

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Aktywność